ปกป้องธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจรด้วยบริการ CryptoSafe จาก NT cyfence

18 กุมภาพันธ์ 2019

สุธีร์ กิจเจริญการกุล
สุธีร์ กิจเจริญการกุลนักเขียนและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Techtalkthai เว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารทางด้านผลิตภัณฑ์ IT ระดับใช้งานในองค์กรโดยเฉพาะ

สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) เช่น คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และโทเคนดิจิทัล (Digital Token) เริ่มเป็นที่แพร่หลายในโลกยุคปัจจุบัน หลายองค์กรและบริษัทต่างเริ่มให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนผ่านการเสนอขายโทเค็นดิจิทัลต่อประชาชน (ICO) หรือการเป็นศูนย์บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีและโทเค็นดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ดิจิทัลต่างจากสินทรัพย์ปกติตรงที่จับต้องไม่ได้และถูกจัดเก็บอยู่บนระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล ถูกโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือถูกโจมตีไซเบอร์จนไม่สามารถให้บริการได้ ซึ่งส่งผลเสียต่อทั้งเจ้าของธุรกิจและลูกค้าผู้ใช้บริการ

NT cyfence ตระหนักถึงการเติบโตของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย จึงเปิดให้บริการ CryptoSafe ซึ่งเป็นชุดบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะ ครอบคลุมหลักปฏิบัติตาม พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถขอใบอนุญาตการให้บริการในประเทศไทยได้แล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการอีกด้วย

ว่าด้วย พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

แม้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะจับต้องไม่ได้ แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่า การประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัลอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงได้ถูกมอบหมายให้เข้ามาควบคุมและกำกับดูแล รวมไปถึงมีการประกาศใช้ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อให้การทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีความโปร่งใส และป้องกันมิให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนไปใช้ประกอบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงประชาชน

นอกจากนี้ เพื่อให้การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลมีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพ ก.ล.ต. ยังได้ออกแนวทางปฏิบัติสำหรับการประกอบธุรกิจดิจิทัลสำหรับให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้กับระบบ IT และระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลของตน โดยยึดหลักมาตรฐานสากล ที่สำคัญคือผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจกับ ก.ล.ต. ถ้าดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของโทเคนดิจิทัลทั้งหมดซึ่งผู้ประกอบการได้เสนอขายได้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/43.PDF

แนะนำ CryptoSafe บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

CryptoSafe ของ NT cyfence เป็นชุดบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบครบวงจรสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่ต้องการจดทะเบียนกับ ก.ล.ต. เพื่อประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ตั้งแต่การวางนโบายด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การทดสอบเจาะช่องโหว่ของระบบและการจำลองสถานการณ์โจมตีจริง (Cyber Drill) การตรวจประเมิน (IT Audit) โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง CISSP และ CISA ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.ก.ฯ ไปจนถึงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

บริการของ CryptoSafe ประกอบด้วย

ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลสามารถเลือกใช้ชุดบริการของ CryptoSafe ได้ทั้งหมดแบบครบวงจร หรือเลือกใช้เฉพาะบางส่วนที่ตนเองต้องการได้

บริหารจัดการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับ Exchange, Broker และ Dealer

บริการ CryptoSafe ที่กล่าวไป ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การปกป้องระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ การบริหารจัดการความเสี่ยง การทดสอบเจาะช่องโหว่ของระบบ การจัดเก็บ Log การทำตรวจประเมิน IT และการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) จะถูกดำเนินการโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรอง CISSP และ CISA ของ NT cyfence ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำในทุกขั้นตอน พร้อมดูแลระบบ IT และระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ทุกรูปแบบ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีทรัพยากรทางด้าน IT จำกัด ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถโฟกัสกับการดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของตนได้อย่างเต็มที่

CryptoSafe เหมาะสำหรับผู้ให้บริการตัวกลางในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange), นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker) และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer)

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจาก CryptoSafe

CryptoSafe เป็นชุดบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยซึ่งบริหารจัดการแบบครบวงจรโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก NT cyfence โดยยึดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้บริการจะได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้บริการภายใต้ CryptoSafe ทั้งหมดหรือเฉพาะตามที่ต้องการได้ ซึ่งจะครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตในส่วนของระบบ IT ทั้งหมด
2. ช่วยลดความยุ่งยากและขั้นตอนในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารตามหลักเกณฑ์สำหรับขอใบอนุญาตกับ ก.ล.ต.
3. มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยระบบ IT ให้ดียิ่งขึ้น
4. สร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่จะมาใช้บริการ

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ CryptoSafe ได้ที่: https://www.cyfence.com/services/cryptosafe/

บทความที่เกี่ยวข้อง

  • 21 มิถุนายน 2024

    ความปลอดภัยของเว็บและแอปพลิเคชันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ! ไม่ใช่แค่เรื่องของการปกป้องข้อมูล แต่ยังเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของลูกค้าและความเสถียรภาพของธุรกิจเองด้วย เลือกใช้และปรับแต่ง WAF ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และลดความเสี่ยงจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • 18 มิถุนายน 2024

    ระบบ IT ในโรงพยาบาลก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจที่สำคัญ และจำเป็นต้องมีการปกป้องภัยคุกคามไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ransomware ซึ่งจำเป็นจะต้องให้เป็นไปตาม มาตรฐานความเสี่ยง 3 ระดับ โดยในบทความนี้ มีการสรุปมาตรฐานความเสี่ยง ที่โรงพยาบาลควรตระหนัก เพื่อที่จะได้ป้องกันภัยไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที

  • 6 มีนาคม 2024

    ศูนย์ปฏิบัติการ Cybersecurity Operations Center (CSOC) ได้สรุปสถิติภัยคุกคามการโจมตีในปี 2023 ที่ผ่านมา มีอะไรบ้างที่ควรรู้และในปีถัดไปควรระวังเรื่องใด