Consulting

Implement

Protection

Specialist

Monitoring

Training

Implement

กลุ่มบริการด้านให้คำปรึกษาและจัดหา รวมทั้งทำการติดตั้งอุปกรณ์ โดยเฉพาะอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดหาอุปกรณ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในทุกรูปแบบขององค์กร เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานแก่หน่วยงานต่าง ๆ

  • CCTV Solution

    บริการพัฒนาและออกแบบ จัดหาระบบเครือข่าย CCTV Solution ให้เหมาะกับแต่ละองค์กร โดยเลือกใช้กล้องความละเอียดสูง ประกอบกับการเชื่อมโยงสัญญาณภาพที่คมชัด บนโครงข่ายของ CAT เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการการเฝ้าระวังภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ และสามารถรับมือกับเหตุการณ์หรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

  • Security System Integration

    บริการให้คำปรึกษาและวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยทางด้าน IT ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของทุกธุรกิจ ด้วยโซลูชั่นที่ครบครัน ทั้งด้านการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับองค์กรทุกระดับ