รางวัล

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมิน อันเป็นผลมาจากผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญ และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้าง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ให้เป็นองค์กรมุ่งสู่จริยธรรมและความโปร่งใส โดยร่วมกันดำเนินตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่ กำหนดไว้เป็นผลสำเร็จ

2016 Thailand Managed Security Service Provider of the Year

2017 Thailand Managed Security Service Provider of the Year

Certificate ISO/IEC 27001 : 2013

ANNEX ISO/IEC 27001 : 2013

Certificate ISO/IEC 27001 : 2013

Certificate ISO/IEC 27001 : 2013