Consulting

Implement

Protection

Specialist

Monitoring

Training

Protection

กลุ่มบริการที่ให้บริการด้านการป้องกันภัยคุกคามทางสารสนเทศ ผู้ใช้บริการสามารถเริ่มต้นใช้งานของตนเองได้ ทั้งในรูปแบบ Cloud Security ที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนด้าน Hardware และ Infrastructure สามารถเริ่มใช้งานได้ โดยไม่มี Downtime อีกทั้งยังรวมถึงการให้บริการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบเช่าใช้รายเดือน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและค่าการบำรุงรักษาอุปกรณ์รายปีได้อีกด้วย

 • Data Protection

  บริการระบบป้องกันข้อมูลในรูปแบบ Private Cloud Security (Local site) เป็นการนำระบบ Hyperconverged Infrastructure (HCI) มาให้บริการ โดยให้บริการแบบเช่าใช้บริการเป็นรายเดือน โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรือ บุคลากร

 • Anti-virus

  บริการ Anti-virus on Cloud คือ Software ที่ช่วยปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับ Server ทั้งแบบ Virtualized และแบบ Physical ช่วยป้องกัน Server จาก Malware และ สกัดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก หรือสงสัยว่าเป็นภัยคุกคาม

 • Web Application Firewall (WAF)

  Web Application Firewall บริการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ ที่ให้บริการในรูปแบบ Security Cloud Service เพื่อให้ลูกค้าลดภาระด้านการลงทุนอุปกรณ์ แต่พร้อมด้วยประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตีเว็บไซต์หลากหลายรูปแบบ เช่น การตรวจจับพฤติกรรมการใช้งาน Web Application ที่ผิดปกติ

 • DDoS Protection

  บริการที่ช่วยป้องกันการโจมตีจาก DDoS ได้ทุกกรณี และให้บริการแบบ Cloud-Based Security ทำให้ลูกค้าสามารถเพิ่มความปลอดภัย Web Server ของตัวเองได้ทันที โดยไม่ต้องลงทุนด้านอุปกรณ์และบุคลากร โดย NT cyfence มีศูนย์ป้องกันการโจมตีมากกว่า 10 แห่งทั่วโลก จึงทำให้สามารถรองรับการโจมตีได้สูงสุด 99.9%

 • All@Secure

  เป็นอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT แบบครบวงจร โดยเป็นการนำอุปกรณ์ UTM (Unified Threat Management) มาติดตั้งไว้ที่องค์กร เพื่อให้องค์กรที่ใช้งาน Internet มีความปลอดภัยมากขึ้น

 • Secure Log Management

  บริการบริหารจัดการ ล็อกไฟล์ รองรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ด้วยบริการบริหารจัดการล็อกไฟล์ ช่วยให้องค์กรสามารถจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบเครือข่าย โดยไม่ต้องลงทุนจัดซื้อระบบเพื่อจัดเก็บล็อกไฟล์