fbpx

Secure Log Management

Secure Log Management บริการบริหารจัดการล็อกไฟล์

บริการ Secure Log Management เป็นบริการที่รองรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ด้วยการบริหารจัดการล็อกไฟล์ ช่วยให้องค์กรสามารถจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบเครือข่าย อาทิ Web Server, Database Server, Application Server, Mail Server, Authentication Server, Firewall, IDS/IPS ฯลฯ โดยไม่ต้องลงทุนจัดซื้อระบบเพื่อจัดเก็บล็อกไฟล์ รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ข้อมูลล็อกไฟล์ (Log File Analysis) เพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงผู้กระทำผิดได้อีกด้วย

บริการบริหารจัดการล็อกไฟล์จาก NT cyfence ช่วยให้องค์กร

  • ไม่ต้องลงทุนจัดหาอุปกรณ์เพื่อเก็บล็อกไฟล์
  • ไม่ต้องลงทุนด้านบุคลากรที่จะต้องมีความชำนาญในอุปกรณ์แต่ละประเภท
  • ลดต้นทุนในการบริหารจัดการระบบจัดเก็บและปริมาณของข้อมูล
  • ลดความกังวลกับความซับซ้อนของฟอร์แมตในการจัดเก็บ
  • มีเจ้าหน้าที่จัดการดูแลรักษาล็อกไฟล์ให้มีความถูกต้องและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • ลดความเสี่ยงจากการที่ล็อกไฟล์จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ไม่ประสงค์ดี
  • มีผู้เชี่ยวชาญช่วยทำการวิเคราะห์ล็อกไฟล์เพื่อหาสาเหตุกรณีระบบถูกบุกรุก
  • มีรายงานถึงสถานะของล็อกไฟล์ให้เป็นประจำทุกเดือน

Data Protection

บริการระบบป้องกันข้อมูลในรูปแบบ Private Cloud Security (Local site) เป็นการนำระบบ Hyperconverged Infrastructure (HCI) มาให้บริการ โดยให้บริการแบบเช่าใช้บริการเป็นรายเดือน โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรือ บุคลากร

Anti-virus

บริการ Anti-virus on Cloud คือ Software ที่ช่วยปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับ Server ทั้งแบบ Virtualized และแบบ Physical ช่วยป้องกัน Server จาก Malware และ สกัดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก หรือสงสัยว่าเป็นภัยคุกคาม

Web Application Firewall (WAF)

Web Application Firewall บริการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ ที่ให้บริการในรูปแบบ Security Cloud Service เพื่อให้ลูกค้าลดภาระด้านการลงทุนอุปกรณ์ แต่พร้อมด้วยประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตีเว็บไซต์หลากหลายรูปแบบ เช่น การตรวจจับพฤติกรรมการใช้งาน Web Application ที่ผิดปกติ

DDoS Protection

บริการที่ช่วยป้องกันการโจมตีจาก DDoS ได้ทุกกรณี และให้บริการแบบ Cloud-Based Security ทำให้ลูกค้าสามารถเพิ่มความปลอดภัย Web Server ของตัวเองได้ทันที โดยไม่ต้องลงทุนด้านอุปกรณ์และบุคลากร โดย NT cyfence มีศูนย์ป้องกันการโจมตีมากกว่า 10 แห่งทั่วโลก จึงทำให้สามารถรองรับการโจมตีได้สูงสุด 99.9%