Secure Log Management

Secure Log Management บริการบริหารจัดการล็อกไฟล์

บริการ Secure Log Management เป็นบริการที่รองรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ด้วยการบริหารจัดการล็อกไฟล์ ช่วยให้องค์กรสามารถจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบเครือข่าย อาทิ Web Server, Database Server, Application Server, Mail Server, Authentication Server, Firewall, IDS/IPS ฯลฯ โดยไม่ต้องลงทุนจัดซื้อระบบเพื่อจัดเก็บล็อกไฟล์ รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ข้อมูลล็อกไฟล์ (Log File Analysis) เพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงผู้กระทำผิดได้อีกด้วย

บริการบริหารจัดการล็อกไฟล์จาก NT cyfence ช่วยให้องค์กร

 • ไม่ต้องลงทุนจัดหาอุปกรณ์เพื่อเก็บล็อกไฟล์
 • ไม่ต้องลงทุนด้านบุคลากรที่จะต้องมีความชำนาญในอุปกรณ์แต่ละประเภท
 • ลดต้นทุนในการบริหารจัดการระบบจัดเก็บและปริมาณของข้อมูล
 • ลดความกังวลกับความซับซ้อนของฟอร์แมตในการจัดเก็บ
 • มีเจ้าหน้าที่จัดการดูแลรักษาล็อกไฟล์ให้มีความถูกต้องและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ลดความเสี่ยงจากการที่ล็อกไฟล์จะถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ไม่ประสงค์ดี
 • มีผู้เชี่ยวชาญช่วยทำการวิเคราะห์ล็อกไฟล์เพื่อหาสาเหตุกรณีระบบถูกบุกรุก
 • มีรายงานถึงสถานะของล็อกไฟล์ให้เป็นประจำทุกเดือน

บริการที่เกี่ยวข้อง

 • Data Protection

  บริการระบบป้องกันข้อมูลในรูปแบบ Private Cloud Security (Local site) เป็นการนำระบบ Hyperconverged Infrastructure (HCI) มาให้บริการ โดยให้บริการแบบเช่าใช้บริการเป็นรายเดือน โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรือ บุคลากร

 • Anti-virus

  บริการ Anti-virus on Cloud คือ Software ที่ช่วยปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับ Server ทั้งแบบ Virtualized และแบบ Physical ช่วยป้องกัน Server จาก Malware และ สกัดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก หรือสงสัยว่าเป็นภัยคุกคาม

 • Web Application Firewall (WAF)

  Web Application Firewall บริการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ ที่ให้บริการในรูปแบบ Security Cloud Service เพื่อให้ลูกค้าลดภาระด้านการลงทุนอุปกรณ์ แต่พร้อมด้วยประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตีเว็บไซต์หลากหลายรูปแบบ เช่น การตรวจจับพฤติกรรมการใช้งาน Web Application ที่ผิดปกติ