Cloud Computing Security

ในปัจจุบันนี้ทุกท่านคงจะได้ยินคำว่า Cloud Computing หรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ กันมาบ้างแล้ว ซึ่งเป็นการนำคำว่า Cloud หรือกลุ่มเมฆ เป็นสัญลักษณ์แทน Internet และ Computing ก็หมายถึงการประมวลผล เมื่อนำมารวมกันก็คือ การประมวลผลผ่าน Network หรือ Internet นั่นเอง

puangtip

27 มกราคม 2012