รูปแบบการให้บริการ CCTV Solution ของ cyfence มุ่งเน้นให้บริการในรูปแบบ Project and Implementation  มิได้ให้บริการในส่วนของ Home Use