สามารถดำเนินการจัดทำหลักสูตรได้ทั้ง Cyber Awareness Training  และหลักสูตรในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ