CAT จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

CAT เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ความเสี่ยง ภัยคุกคามทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ และ พัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เพื่อทันต่อความ ต้องการของประชาชน นายสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจบรอด แบรนด์ บริษัท กสท โทรคมคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนา การเตรียมพร้อมรองรับความมั่งคงปลอดภัยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ โดยมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมบรรยายและเสวนา อาทิ นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายเจษฎา อริยฉัตรกุล ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร และนางสาวลัดดา แจ้งเกษมสุข ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีขึ้นเนื่องจาก CAT ในฐานะผู้ให้บริการด้านรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยระบบไอที (IT Security) ของระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลได้เล็งเห็นถึงภัยคุกคามและความเสี่ยงจากการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็วอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกับเป็นการพัฒนาหน่วยงานของรัฐให้สามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันต่อความต้องการของประชาชนในอนาคต ตามแนวนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติรักษาความปลอดภัยการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐภายใต้พระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2549 และแนวทางการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (กพร.)

“CAT หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์ วิธีการในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเข้าใจตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งสามารถรองรับกับสถานการณ์ความเสี่ยง ตลอดจนภัยคุกคามในปัจจุบันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐมากที่สุด” นายสมพลฯ กล่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง