NT cyfence ร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

NT cyfence ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (National Cyber Security Conference: NCSC 2012) ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งเตรียมพร้อมเข้าสู่สมาร์ทไทยแลนด์และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 งานนี้ NT cyfence พร้อมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเตรียมพร้อมรองรับกับภัยคุกคามจากผู้ที่ไม่หวังดี เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง


บทความที่เกี่ยวข้อง