NT cyfence จัดอบรมหลักสูตร IT Security Compliance for Administrator ให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ที่ NT cyfence ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติตามนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้ดูแลระบบ (IT Security Compliance for Administrator)” เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำนโยบายฯ มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรได้อย่างมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา  โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรนี้ด้วย พร้อมรับใบประกาศนียบัตรจาก คุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร ณ ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บทความที่เกี่ยวข้อง