สัมมนาเชิงวิชาการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์”

23 พฤศจิกายน 2016

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

สัมมนาเชิงวิชาการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559
โรงแรมพลูแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น
http://www.ict-seminar-2016.com/seminar

งานสัมมนาเชิงวิชาการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” โดย สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) จัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและลดผลกระทบอันเกิดจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่มีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ด้านพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550         จำนวน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยจัดงานครั้งที่ 1 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชนที่สนใจทุกภาคส่วน

โดยนายธนิต ประภาตนันท์  ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ         ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปให้สามารถรู้เท่าทันภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเข้าใจถึงกระบวนการตรวจสอบพิสูจน์พยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยมุ่งหวังให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจทุกภาคส่วน         มีความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและลดผลกระทบอันเกิดจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่มีเพิ่มมากขึ้น ไปจนถึงเพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้เท่าทันกับภัยคุกคามทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและแฝงตัวมาในรูปแบบต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการในการตรวจสอบพิสูจน์พยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และงานสัมมนาเชิงวิชาการนี้ได้รับเกียรติจาก น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ พร้อมกล่าวว่า การจัดงานสัมมนาครั้งนี้นอกจากจะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังมีส่วนสำคัญของพันธกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ที่มุ่งเน้น “ส่งเสริม สนับสนุนสังคมดิจิทัลเพื่อพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ และมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ด้วยการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสถิติ ในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ถูกต้องเหมาะสม”

งานสัมมนาเชิงวิชาการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายพิเศษและร่วมเสวนา         ในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ นายวินัย อยู่สบาย นักวิชาการอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, นางภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่ออนไลน์และการละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซด์ และนายปิตุพงศ์            ยาวิราช ที่ปรึกษาด้านระบบความปลอดภัยสารสนเทศ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด  และชมรม OWASP ประเทศไทยโดยในงานสัมมนาดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาเชิงวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ             และเอกชนและประชาชนที่สนใจเป็นจำนวนมาก

พร้อมกันนี้ในงานสัมมนาเชิงวิชาการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารอาทิ นายแพทย์สมพงษ์ จรุงจิตตา        นุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว คณะผู้บริหารของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ยังเข้าร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในงานนี้ ได้แก่ นายชูเกียรติ  นามบุญเรือง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. กสท. โทรคมนาคม นายอาทิตย์  ใจดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท  เขตตะวันออกเฉียงเหนือ, นายดำรง  แสงโฮง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ และนางสาวกัณณิกา  วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะผู้บริหารโครงการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการดังกล่าว

นอกจากนี้แล้วการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” ครั้งถัดไปจะมีการจัดงานขึ้นในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชนที่สนใจทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนาเชิงวิชาการต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง