NT cyfence ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ให้แก่กรมวิชาการเกษตร

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย ผู้จัดการส่วนบริการมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ ของ NT cyfene ได้ร่วมบรรยายการอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ กรมวิชาการเกษตรทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้เกี่ยวกับ แนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ แนวทางการปฏิบัติตามให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้ปลอดภัย โดยจัดอบรมที่ ห้องฝึกคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

บทความที่เกี่ยวข้อง