NT cyfence จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “ระบบป้องกันความเสียหายและการสำรองข้อมูลสารสนเทศ (Backup)”

NT cyfence
NT cyfenceทีมงาน NT cyfence ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดูแลความปลอดภัยให้กับทุกองค์กร อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

NT cyfence ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ จัดอบรมให้ความรู้กรมวิชาการเกษตร เกี่ยวกับระบบป้องกันความเสียหายและการสำรองข้อมูลสารสนเทศ (Back up) เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จากเหตุการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติจากธรรมชาติ

การอบรมครั้งนี้เน้นให้ความรู้การบริหารจัดการและการสำรองข้อมูลอย่างปลอดภัย และเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการสำรองและการกู้คืนระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิธีการเลือกสถานที่ DR Site ให้เหมาะสมกับองค์กร เพื่อการกู้คืนระบบสารสนเทศได้อย่างทันท่วงที โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายด้านการสำรองและการกู้คืนระบบสารสนเทศ ซึ่งจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ณ ศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2556

บทความที่เกี่ยวข้อง