fbpx

ประกาศผลรอบคัดเลือก NT cyfence CYBERCOP CONTEST 2016 (C4:2016)

ประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือก 10 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันเป็นอัจฉริยะนักแกะรอยแห่งโลกไซเบอร์ C4:2016

ชื่อทีม ชื่อสถาบัน
1′ or ‘1’ = ‘1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
A PACK OF AlPACA Stamford International University
Aero สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
iSasP Reborn สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
LastNeti Mahanakorn University of Technology
LazyStep สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
Learnatorium มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Master Trace มหาวิทยาลัยมหิดล
NyanHack สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
TracerEnET มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายชื่อทีมสำรอง

ชื่อทีม ชื่อสถาบัน
ไม่ได้มาเล่นๆนะ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
อะไรนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม ต้องแจ้งยืนยันการเข้าแข่งขันทางอีเมล์ catcyfence.c4@gmail.com  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1  กันยายน 2559 เท่านั้น และต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. รูปถ่าย
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. หนังสือรับรองนิสิต นักศึกษา ซึ่งผ่านการรับรองพร้อมประทับตราโดยสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครศึกษาอยู่
  5. เอกสารฉบับจริงทุกฉบับ ต้องนำมาแสดงในวันเข้ารับการอบรม
  6. ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม จะต้องเข้ารับการอบรมในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี 

หมายเหตุ

  • กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม ไม่แจ้งยืนยันการเข้าแข่งขัน ตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน C4:2016 และให้สิทธิ์สำหรับทีมสำรองตามลำดับ
  • กรณีทีมที่ผ่านเข้ารอบได้สละสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน ทีมสำรองจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันตามลำดับ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณอรชุลี จุ้ยม่วงศรี
เบอร์ติดต่อ 02-9382118 #37 หรือ 080-496-4982
E-mail : catcyfence.c4@gmail.com