NT cyfence เข้าร่วมงานสัมมนา Vertical Business 2020

ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ NT cyfence เข้าร่วมงานสัมมนา Vertical Business 2020 สำหรับกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล สถาบันการเงิน การประกันภัย และธุรกิจค้าปลีก โดยมีการออกบูธนำเสนอบริการที่สามารถป้องกันภัยคุกคามบนโลกออนไลน์ที่เป็นสาเหตุหลักของการโจมตีระบบไอทีขององค์กร นอกจากนั้น คุณบรรณศักดิ์ ยุวมิตร ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก NT cyfence ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Security the next normal เมื่อวันที่ 20-23 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา