fbpx

NT cyfence ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฯ

ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาบริษัท  กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับ การสร้างความตระหนักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่สนใจจากกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสร้างตระหนัก เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีคุณอุมารัตน์ โพธิ์ชัย ผู้จัดการส่วนมาตรฐานบริการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณชัชวาล บุญแต่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ จาก NT cyfence เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน