Physical Analytics

Physical Analytics  บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ

Physical Analytics บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ คือบริการที่ใช้ AI เทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาช่วยเฝ้าระวังภัย 3 รูปแบบ ได้แก่

1.License Plate Solution 

ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ แบบอัตโนมัติ คือ การนำทะเบียนของรถยนต์มาทำการวิเคราะห์และถอดข้อมูลภาพทะเบียนมาอยู่ในรูปของ ตัวเลข หมวด อักษร รวมถึงระบบสามารถอ่าน สี และยี่ห้อของรถ  เพื่อให้สะดวกต่อการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เช่น นำไปใช้กับงานขนส่งและจราจร งานตรวจสอบด้านความมั่นคง หรือประยุกต์ ใช้กับงานด้านบริหารลานจอดรถ,อาคาร,คอนโด,ห้างร้าน อื่นๆ หากเกิดเหตุการณ์หรือมีรถยนต์ที่ไม่ได้รับ อนุญาตเข้ามาบริเวณหวงห้ามจะมีการ แจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมกลางและสั่งการผ่านระบบได้

2.Face Detection and Recognition

ระบบตรวจจับและจดจำใบหน้าเพื่อความแม่นยำในการระบุตัวผู้ต้องสงสัย ประมวลผลด้วยเทคโนโลยี  AI (Artificial Intelligence) โดยการเปรียบเทียบภาพใบหน้าจากฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบใบหน้าที่ตรวจจับได้ตรงกับบุคคล เป้าหมายในระบบหรือเรียกว่า Face Authentication และถ้าระบบตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลเป้าหมาย หรือบุคคลที่ไม่ได้รับการอนุญาต ระบบจะมีการแจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุม หรือ Application ได้ โดยเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้

3.Behavioral Analytics 

ระบบตรวจจับพฤติกรรมของคน สัตว์ สิ่งของ โดยสามารถตรวจจับกริยา ท่าทางของผู้คน ในสถานที่ ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะว่าบุคคลนั้นๆ กำลังนั่ง ยืน วิ่ง กระโดด หรือสะดุดล้มและยังตรวจ จับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ สิ่งของฯ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซ้ำๆ กันหลายครั้งจึงทำ การประมวลผลว่ากริยานั้นๆ ว่าเป็นปกติหรือไม่ ระบบจะแยกเหตุการณ์ต่างๆ ตามสถานการณ์ที่กำหนด เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบในทางซอฟท์แวร์ หรือApplicationsและตัดสินใจ ต่อไป

บริการที่เกี่ยวข้อง

  • Web Monitoring

    Web Monitoring คือ การตรวจสอบการทำงานของเว็บไซต์มีการทำงานอยู่ หรือหยุดทำงานไป (up/down time) การเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ (Defacement) และตรวจสอบสิ่งผิดปกติบนเว็บไซต์ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Cybersecurity Operations Center(CSOC) ตลอด 24 ชั่วโมง

  • Cybersecurity Monitoring

    บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Cybersecurity Operations Center (CSOC) โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ (Security Analyst) ในการวิเคราะห์ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ แจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคาม รวมถึงแนวทางในการจัดการ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปยังลูกค้า เมื่อพบเหตุการณ์ต้องสงสัย หรือ เหตุการณ์ผิดปกติ