Rockyou2021 รวมรหัสผ่านรั่วไหลครั้งใหญ่ที่สุด กว่า 8.4 พันล้านรายการ

พบรหัสผ่านรั่วไหลครั้งใหญ่กว่า 8.4 พันล้านรายการ ชื่อไฟล์ว่า Rock you 2021 ถูกนำมาปล่อยบนฟอรั่มแฮกเกอร์ สำหรับผู้ใช้กังวลว่าตนเองจะตกเป็นเหยื่อรหัสผ่านรั่วไหลในครั้งนี้ สามารถตรวจสอบได้ในข่าวนี้

NT cyfence

14 มิถุนายน 2021