SIEM  หัวใจของการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์

Security Information & Event Management (SIEM) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการรักษาความปลอดภัยขององค์กรทำหน้าที่ในการ จัดเก็บ ตรวจสอบหาจุดเสี่ยง วิเคราะห์ และระบุตำแหน่งของภัยคุกคาม

NT cyfence

6 ตุลาคม 2022