• สุรศักดิ์ เกิดจันทึก

  รองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การกีฬาแห่งประเทศไทย

  ยกระดับความปลอดภัยข้อมูล ด้วยมาตรฐาน ISO 27001 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

 • ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์

  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

  GISTDA ยกระดับศูนย์ Data Center ด้วยมาตรฐาน ISO 27001

 • ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

  ผู้อำนวนการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)

  ยกระดับการป้องกันงานวิจัยเกษตร ด้วยมาตรฐาน ISO 27001 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สวก.

 • นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท

  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

  ยกระดับความปลอดภัยข้อมูล ด้วยมาตรฐาน ISO 27001 ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ การยางแห่งประเทศไทย

 • ผศ. (พิเศษ) นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต

  ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข

  บริหารจัดการข้อมูลสาธารณสุขภาครัฐด้วยมาตรฐานสากล

 • นายพายัพ ไตรยวงค์

  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย การสร้างความมั่นคงของระบบไอทีคือภารกิจสำคัญ

 • คุณอมฤต ทองสิริประภา

  ผอ.ฝ่ายสารสนเทศท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

  ท่าอากาศยานไทย สร้างความพร้อมรองรับทุกการตรวจสอบระบบไอที ด้วยบริการ Secure Log Management