ยกระดับการป้องกันงานวิจัยเกษตร ด้วยมาตรฐาน ISO 27001 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สวก.

วันนี้ทางทีม NT cyfence ได้มาแสดงความยินดีในโอกาสการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรใบรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Certificate of Compliance) โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 27001  กับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ เพื่อให้เห็นถึงจุดประสงค์ของ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในความตะหนักของความปลอดภัยข้อมูลระบบสารสนเทศ ในยุคปัจจุบันมากเพียงใด อย่างที่ทราบกันว่า เพราะงานวิจัยจะทำให้ผลผลิตของเกษตรกรออกมาอย่างมีคุณภาพและส่งผลต่อรายได้ที่ดีมากขึ้นของเกษตรกร ซึ่งทาง สวก. เป็นผู้ช่วยเหลือหลักในด้านนี้ จึงอยากสอบถามว่า สวก. ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับใช้ในด้านใดบ้าง ด้วยสวก. มีพันธกิจหลัก 3 ด้าน  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตร รวมถึงเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา ตลอดจนการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือสำคัญภายใต้เป้าหมายการดำเนินงาน การให้บริการที่เป็นเลิศและรวดเร็ว นอกจากจะมีระบบไอทีแล้ว […]

NT cyfence

31 มกราคม 2022

ยกระดับความปลอดภัยข้อมูล ด้วยมาตรฐาน ISO 27001 ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ การยางแห่งประเทศไทย

วันนี้ทางทีม NT cyfence ได้มาแสดงความยินดีในโอกาสการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรใบรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Certificate of Compliance) กับ การยางแห่งประเทศไทย และขออนุญาตสัมภาษณ์ คุณณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เพื่อจุดประสงค์ในการบอกว่า การยางแห่งประเทศไทย และ NT cyfence มีความความตะหนักเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศมากแค่เพียงใด เพราะเหตุใด การยางแห่งประเทศไทย ถึงมีโครงการจัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ให้กับศูนย์ IT ก่อนอื่นขอขอบคุณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มาเป็นที่ปรึกษาและจัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 (Certificate of Compliance) ให้กับการยางแห่งประเทศไทยในปีนี้  นี่ก็เป็นอีกหนึ่งการร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจด้วยกัน และด้วย NT เป็นรัฐวิสาหกิจที่เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนในประเทศไทยรวมถึงช่วยขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายด้านเศรษฐกิจในภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน สำหรับในส่วนของการจัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 จริง ๆ เป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องดำเนินการ  […]

NT cyfence

14 มกราคม 2022

บริหารจัดการข้อมูลสาธารณสุขภาครัฐด้วยมาตรฐานสากล

ผศ. (พิเศษ) นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข บริหารจัดการข้อมูลสาธารณสุขภาครัฐด้วยมาตรฐาน ISO 27001:2013 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการปฏิรูปประเทศในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา รวมถึงการสาธารณสุข และการดูแลสุขภาพของประชาชน อันเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุข ตามแนวทาง Thailand 4.0 เพื่อให้มีการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี เป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนเดินตามที่วางไว้ ซึ่งระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขเช่นกัน “ที่ผ่านมาเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและอำนวยความสะดวกให้กับเราในทุกวงการ ด้านสุขภาพก็เช่นกัน เรานำระบบไอทีมาใช้เพื่อช่วยในการประมวลผล จัดเก็บ วิเคราะห์ วางแผน และให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน เบื้องหลังงานเหล่านี้เกิดจากการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีที่แข็งแกร่งภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ผศ. (พิเศษ) นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าว “ภารกิจหลักของเราประกอบด้วย การจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ การพัฒนาระบบไอทีรวมการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการดูแลรับผิดชอบการใช้เทคโนโลยีไม่ให้มีผลกระทบต่อความมั่งคงของชาติ นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการค้นคว้าวิจัยด้านนวัตกรรมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับระบบสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย” การรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 คือเป้าหมายสำคัญ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพของประชาชน รวมถึงต้องเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสุขภาพ การสร้างความน่าเชื่อถือของระบบไอทีจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง “การสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับระบบไอทีของกระทรวงนั้นจึงควรมีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งการรับรองมาตรฐาน ISO […]

NT cyfence

7 ธันวาคม 2018

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย การสร้างความมั่นคงของระบบไอทีคือภารกิจสำคัญ

สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการประหยัดและการออมทรัพย์ รวมถึงให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก

NT cyfence

24 กรกฎาคม 2018

ท่าอากาศยานไทย สร้างความพร้อมรองรับทุกการตรวจสอบระบบไอที ด้วยบริการ Secure Log Management

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หน่วยงานระดับชาติที่มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการท่าอากาศยานในประเทศไทย จำนวน 6 แห่ง

NT cyfence

22 กุมภาพันธ์ 2010

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กับความไว้วางใจ บริการด้านซีเคียวริตี้จาก CAT

“สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” เป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะเทียบเท่ากรม โดยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร คอยสนับสนุนในเรื่องของการออกพระราชบัญญัติ และกฎหมายต่างๆ

NT cyfence

6 มิถุนายน 2009