fbpx

Business Resiliency

Business Resiliency บริการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจแบบครบวงจร

โรคระบาด น้ำท่วม ไฟไหม้ ประท้วง ก่อการร้าย… ปั่นป่วนแค่ไหนก็ยังทำงานได้ เพราะเรามีแผนรองรับ ด้วยบริการ Business Resiliency บริการบริหารความต่อเนื่องแบบครบวงจร เพื่อให้ธุรกิจของคุณเดินต่อได้ แม้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ด้วยการให้บริการ 3 ส่วน

1.การบริหารความความต่อเนื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business Continuity Management)

เป็นบริการความต่อเนื่องระบบความต่อเนื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้มาตรฐานสากล ISO22301วางกรอบการทำงานเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCM Program Management) การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและระบบการทำงานที่สำคัญ (Understand the Organization) การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลต่อทรัพยากรที่จำเป็นและจัดเตรียมทรัพยากรที่เหมาะสมในสถานการณ์ฉุกเฉิน Determine Strategy) การวางแผนและพัฒนาแผน BCP (Business Continuity Plan) ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ การอบรมและซักซ้อมแผนให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ (Exercise, Maintain and Review BCM Plan)

2. การจัดทำระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster and Recovery Site)

ให้บริการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักขององค์กรไปยังศูนย์สำรองข้อมูลที่มีความมั่นคงปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บและเข้ารหัสข้อมูลจากต้นทางไปยังศูนย์สำรองข้อมูล NT cyfence DR-Site ดังนั้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญให้สามารถกู้คืนให้กลับมาทำงานได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วและข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด

3.ระบบตรวจสอบและสนับสนุนการบริหารจัดการ (Monitor and Support Management)

  • ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสถานการณ์ทำงาน (Monitor and Alert System) พร้อมแจ้งเตือนให้กับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน Email และ SMS
  • ระบบการทดสอบการสำรองข้อมูล (Simulation Test)
  • รายงานสถานะให้บริการของระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลแบบแบบรายเดือน
  • พื้นที่สำนักงานชั่วคราว (Temp Office)

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมนำระบบ IT กลับมาให้บริการได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบันมากที่สุด
  • มีการซักซ้อมและทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
  • สอดรับกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
  • เพิ่มประสิทธิภาพระบบ IT และสร้างมาตรฐานการบริการ
  • ลดงบประมาณด้านการลงทุน การสำรองและการกู้คืนข้อมูล
  • เสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นการให้บริการในธุรกิจการเงิน ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

PDPA Consulting

PDPA Consulting บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแบบครบวงจร จัดทำเป็นโซลูชันแบบครอบคลุมทั้งในเรื่องการจัดทำนโยบาย การบริหารจัดการองค์กรให้สามารถตอบโจทย์ รวมไปถึงการอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

CSOC Consulting

บริการให้คำปรึกษาในการจัดตั้งศูนย์ CSOC แบบครบวงจร เป็นการออกแบบให้ตรงความต้องการในการบริหารจัดการภัยคุกคาม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของแต่ละองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานในศูนย์ SOC อย่างมีประสิทธิภาพ

Standard Consulting and Implement

การรักษาความปลอดภัยด้าน IT ให้ได้มาตรฐาน ด้วยบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการความความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) เพื่อยกระดับองค์กรคุณให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับโลก

Business Resiliency

บริการบริหารความต่อเนื่องแบบครบวงจร เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อได้ แม้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาด น้ำท่วม ไฟไหม้ ประท้วง ก่อการร้าย ฯลฯ