fbpx

ระบบสารสนเทศในองค์กรของคุณปลอดภัยเพียงใด?

เมื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่อเพิ่มความศักยภาพขององค์กรในการบริหารจัดการด้านการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด และในความเป็นจริงก็คือหลายองค์กรต้องการที่จะให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลในแต่ละส่วนได้อย่างง่าย ด้วยการเพิ่มระดับในการเปิดเผยข้อมูล

NT cyfence

7 มีนาคม 2011

ช็อปอย่างไรให้ปลอดภัย….บนโลกอินเทอร์เน็ต

เมื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน จึงทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีบทบาทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนไทยเพิ่มมากขึ้น จากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าอัตราผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 7 % เป็น 11 %

NT cyfence

31 มกราคม 2011
1 24 25